Kennisbank

In deze begrippenlijst vind je een antwoord op vragen als wat groene stroom betekent, of wat warmtebronnen zijn, én een uitleg van de vaakst gebruikte begrippen rond duurzaamheid en energie. 
Biogas wordt veelal geproduceerd uit afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, of dierlijke restproducten. Biogas wordt gezuiverd en gedroogd en vervolgens op eenzelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen heet het ‘groen gas’ en is het een prima duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.
’Biologisch afbreekbaar’ wil zeggen dat iets op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën. Biomassa is het biologisch afbreekbare deel van producten, afvalstoffen en resten van natuurproducten. 
Uit de Carbon factor (koolstoffactor) lees je af hoeveel CO2 wordt er uitgestoten bij het produceren van energie. De carbon factor toont de ’CO2-intensiteit’ van de geproduceerde elektriciteit.
CO2 moeten we uit de lucht onttrekken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De huidige onvermijdelijke CO2-uitstoot proberen we te ‘compenseren’. Dat gebeurt door verschillende inspanningen waarmee CO2 uit de lucht wordt onttrokken. We meten deze compensatie middels de zogenoemde ‘CO2-credits’. Eén CO2-credit staat voor het onttrekken van één ton CO2 uit de lucht. Wanneer we evenveel onttrekken als uitgestoten behalen we ‘CO2-neutraliteit’.
Met duurzame gassen bedoelen wij groen gas en groene waterstof.
Een duurzame warmtebron is een warmtebron waarvan de restwarmte die ontstaat tijdens een bedrijfsmatig proces gebruikt kan worden. 
Het gasmengsel op basis van ‘biogene reststromen’ en dat valt daardoor onder ‘biomassa’ heet groen gas. Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteiten heeft als aardgas. 
Hernieuwbare en duurzame stroom – oftewel groene stroom – is levering van stroom waarvoor een Garantie van Oorsprong voor elektriciteit wordt afgeboekt.

Waterstof is een energiedrager die wordt ingezet wordt voor verwarmingsdoeleinden, denk aan stoom en warm water. Waterstof wordt gemaakt uit water met behulp van elektriciteit. Gebruik je voor het opwekken van waterstof groene elektriciteit dan noemen we het groene waterstof. 

 

Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen als windenergie, zonne-energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfslagenergie etc. Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die door de natuur zelf worden aangevuld.
Klimaatneutraal is een term die aangeeft dat broeikasgasemissies over de gehele keten van een bedrijf niet bijdragen aan klimaatverandering.

Restwarmte is warmte die als ‘bijproduct’ ontstaat in bedrijfsmatige processen.